[1]
เต็มอุดม ร., ใจช่วง ศ. , ไทรสุวรรณ์ ก. , แอบไธสง พ. และ ภิราล้ำ บ. 2021. การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดนครพนม. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 28, 1 (ธ.ค. 2021), 1–13.