[1]
วลัยเสถียร ธ. , พรมภักดี บ. , หินจำปา จ. , ชัยอาจ ค. และ สีสด ก. 2020. รูปแบบการพัฒนาพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า แบบบูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชนกับโมเดลเชิงตรรกะตามนโยบายคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชพ.): องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น . วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 27, 3 (ธ.ค. 2020), 111–132.