[1]
พิมพ์จันทร์ บ., เอี่ยมสวัสดิกุล ว. และ หนุ่ยศรี ม. 2021. ผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ำดีในกลุ่มเสี่ยง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางบ่ออี จังหวัดสุรินทร์. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 28, 1 (เม.ย. 2021), 14–24.