[1]
โชตนะ พ. และ ชายเกลี้ยง ส. 2021. การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารโทลูอีนผ่านทางการหายใจของพนักงานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 28, 2 (ส.ค. 2021), 21–30.