[1]
อ่อนประสงค์ ส., ตฤณวุฒิพงษ์ ก., กาญจนศร พ. และ ชัยอาจ ค. 2021. ความรู้ และการปฏิบัติตัวของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อการป้องกันโรคโควิด 19 จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 28, 3 (ธ.ค. 2021), 83–92.