[1]
Jangiam, W. 2020. การสอบสวนโรคไอกรน ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 27, 3 (ธ.ค. 2020), 87–98.