[1]
ชายเกลี้ยง ส., อาจแก้ว ก., พฤกษ์ธาราธิกูล ว. และ ตฤณวุฒิพงษ์ ก. 2020. การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ด้วยเทคนิค BRIEFTM Survey และการสัมผัสความสั่นสะเทือนที่มือและแขนของพนักงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ทำความเย็น. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 27, 2 (ส.ค. 2020), 67–79.