[1]
ฤกษ์ตระกูล จ. และ ศุกรเวทย์ศิริ พ. 2019. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยเป็นวัณโรคปอด ในผู้ป่วยเบาหวาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 26, 3 (ธ.ค. 2019), 1–12.