[1]
พันธุ์วัฒนา พ. 2019. พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนเมืองวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 26, 2 (ส.ค. 2019), 93–103.