[1]
ถือทอง จ. และ เอกศิรินิมิต ธ. 2019. การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกรณี 5 โรงเรียนนำร่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 26, 2 (ส.ค. 2019), 48–59.