[1]
ตาตะมิ เ., พรหมอารักษ์ เ. และ ชนะบุญ ส. 2019. การพัฒนารูปแบบในการป้องกันและควบคุมวัณโรค ในพื้นที่ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 26, 2 (ส.ค. 2019), 36–47.