[1]
อ่อนสุระทุม จ. และ นาถะพินธุ ก. 2020. ปริมาณและชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศภายในอาคารผู้โดยสาร กรณีศึกษา ท่าอากาศยานนานาชาติแห่งหนึ่ง. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 27, 2 (ส.ค. 2020), 35–43.