[1]
ไทยวงษ์ ด., สุวรรณรงค์ ก. และ อ่อนประสงค์ ส. 2019. การประเมินความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรค ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 26, 1 (พ.ค. 2019), 58–65.