[1]
วงศ์คงเดช ร., วงศ์คงเดช อ. และ หรรษาวงศ์ จ. 2019. ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการใช้สื่อสังคมเพื่อป้องกันการดื่มแอลกอฮอล์ ของวัยรุ่นในโรงเรียนเขตเมือง. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 26, 1 (พ.ค. 2019), 46–57.