[1]
อิสสระสงคราม ไ. และ บุญประคอง ท. 2019. ผลของโปรแกรมการป้องกันภาวะน้ำหนักเกินในเด็กก่อนวัยเรียนของผู้เลี้ยงดู. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 26, 1 (พ.ค. 2019), 35–45.