[1]
ไชยวงค์ พ., ศุกรเวทย์ศิริ พ. และ ชายเกลี้ยง ส. 2019. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินของเกษตรกรกลุ่มเพาะปลูกในจังหวัดขอนแก่น. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 25, 3 (ม.ค. 2019), 88–98.