[1]
แก้วปาน ว., กลัมพากร ส. และ พิชยภิญโญ ป. 2019. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 25, 3 (ม.ค. 2019), 56–66.