[1]
บุญยะลีพรรณ ส., เลาหศิริวงศ์ ว. และ แสงสุวรรณ เ. 2019. รูปแบบการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเอดส์ ที่รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 18, 2 (ม.ค. 2019), 12–18.