[1]
สุปัญญาบุตร ส. 2019. ปัจจัย​ที่​มี​ผล​ต่อ​การ​ปฏิบัติ​ตน​เพือ​ป้องกัน​โรค​ไข้​หวัด​ใหญ่​ ชนิด​A​(2009​H1N1)​ของ​ประชาชน​อำเภอ​นามน​จังหวัด​กาฬสินธ. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 18, 2 (ม.ค. 2019), 1–11.