[1]
​​ปรุง​คำ​มา​​​ ป. และ จง​อุดมการณ์​​ ด. 2019. คุณภาพ​ชีวิต​ครอบครัว​และ​ความ​พึง​พอใจ​ต่อ​อาชีพ​เย็บ​ผ้า​โหล​ ตาม​การ​รับ​รู้​ของ​สตรี​เย็บ​ผ้า​โหล:​กรณี​ศึกษา​จังหวัด​ขอนแก่น. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 18, 1 (ม.ค. 2019), 26–37.