[1]
วิริยะวิภาต ศ., สุวรรณรงค์ ก. และ วัชรกุล ช. 2019. การประเมินผลนโยบายต่อการขับเคลื่อนโครงการอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนในพื้นที่ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2555. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 19, 2 (ม.ค. 2019), 84–99.