[1]
กุญแจทอง ร. และ ศรีฤาชา ช. 2019. การสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 19, 2 (ม.ค. 2019), 17–26.