[1]
อิฟติคาร อ. และ โสตะ จ. 2019. การพัฒนาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนักจัดรายการวิทยุในเขตรับผิดชอบของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่นโดยใช้กระบวนการตลาดเชิงสังคม. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 19, 1 (ม.ค. 2019), 54–66.