[1]
วงศ์บา ช. และ จงใจหาญ ก. 2019. ประเมินผลการฝึกอบรมตามโครงการ CHAMPION โดยประยุกต์ใช้ แนวทางการประเมินของเคิร์กแพทริค. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 19, 1 (ม.ค. 2019), 27–38.