[1]
ศรีโรจน์ ส. 2019. ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะล้มเหลวทางไวรัสและรูปแบบ การกลายพันธุ์ของเชื้อเอชไอวีที่ดื้อยาในเด็กที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสสูตรพื้นฐาน (NNRTI)-based ART ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 20, 2 (ม.ค. 2019), 32–45.