[1]
กัณหากุล พ., แจ่มจันทร์ อ. และ ชัยมณี ป. 2019. การเฝ้าระวังเชื้อก่อโรคอุจจาระร่วง และอาหารเป็นพิษทางห้องปฏิบัติการใน เขตตรวจราชการที่ 10 และ12. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 20, 2 (ม.ค. 2019), 11–20.