[1]
สิมมาทัน ส., มุ่งเขตกลาง ว. และ อมรพิสิทธิกูล ภ. 2019. สถานการณ์และผลการดำเนินงานวัณโรคเด็กในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เขตตรวจราชการที่ 10 และ 12 ปีงบประมาณ 2550-2552. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 20, 1 (ม.ค. 2019), 82–90.