[1]
สันวิจิตร ณ., วัชรินทรางกูร โ. และ ศรีงาน ก. 2019. การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพสำหรับนักเรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 21, 2 (ม.ค. 2019), 43–53.