[1]
ศรีเรือง ณ., ศุกรเวทย์ศิริ พ. และ ตฤณวุฒิพงษ์ ก. 2019. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความล่าช้าในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดที่เกิดจาก ระบบบริการสุขภาพของรัฐ โรงพยาบาลอำเภอในเขตโซนใต้ จังหวัดขอนแก่น. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 21, 2 (ม.ค. 2019), 33–42.