[1]
พอกเพิ่มดี พ., ตั้งสวัสดิ์ ศ. และ จันที ก. 2019. ภูมิคุ้มกันหลังการฉีดวัคซีนคอตีบกระตุ้นในผู้ใหญ่ ในประชาชนไทย. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 21, 2 (ม.ค. 2019), 14–19.