[1]
แถวโนนงิ้ว เ., บูรณะปิยะวงศ์ ด. และ วิไลศรีประเสริฐ ส. 2019. วิเคราะห์รายงานการสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2551 เขตตรวจราชการที่ 10 และ12. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 21, 1 (ม.ค. 2019), 20–30.