[1]
ยศปัญญา อ., สายหลักคำ ส. และ จันทร์มหา บ. 2019. ความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ จังหวัดเลย ปี 2556. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 22, 1 (ม.ค. 2019), 89–97.