[1]
ยะอูป ก., กุลโฮง บ. และ ศูนย์จันทร์ พ. 2019. ประสิทธิผลของปลาในการกินลูกน้ำยุงลาย. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 22, 1 (ม.ค. 2019), 49–55.