[1]
อาสารินทร์ บ., เทียมคลี น. และ อุ่นคำ ส. 2018. การมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคมือเท้าปาก ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนพื้นที่อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 23, 3 (ธ.ค. 2018), 67–76.