[1]
ศรีไชยจรูญพงศ์ ศ., อินทะสร้อย ธ. และ เพชรวิสัย อ. 2018. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเชียงเครือโพธิ์ชัย ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 23, 3 (ธ.ค. 2018), 23–33.