[1]
พรมภักดี บ., วิรุฬหเดช น. และ หร่องบุตรศรี น. 2018. บริบททางสังคมและวิถีชุมชนของชาวบ้านแถบลุ่มน้ำชีกับการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 23, 2 (ธ.ค. 2018), 112–122.