[1]
ลอยหา ก. และ จันทุม ก. 2018. การรับรู้ความรุนแรงของการเกิดโรคและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปาก ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 23, 2 (ธ.ค. 2018), 1–8.