[1]
คงสมาน ณ. และ พุ่มกลิ่น พ. 2018. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของแรงงานในสถานประกอบการ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 23, 1 (ธ.ค. 2018), ุ62–75.