[1]
พลเดช ช. 2018. สมรรถนะพยาบาลในการดูแลป่วยโรคเรื้อน. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 24, 3 (ธ.ค. 2018), 1–9.