[1]
ศรีวงษ์ ป., โยคุณ ว. และ ใจคง ส. 2018. การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 24, 1 (ธ.ค. 2018), 105–117.