[1]
มุ่งเขตกลาง ว. และ โสภาจิตร์ ส. 2018. ประสิทธิผลของแบบคัดกรองวัณโรคในผู้สูงอายุ โรงพยาบาลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 24, 1 (ธ.ค. 2018), 58–70.