[1]
พงษ์วงษ์ ฉ., ศุกรเวทย์ศิริ พ. และ ตฤณวุฒิพงษ์ ก. 2018. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความล่าช้าในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะ พบเชื้อรายใหม่ที่เกิดจากตัวผู้ป่วย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 24, 1 (ธ.ค. 2018), 36–46.