[1]
วัฒนาอุดมชัย ส., เนตรถนอมศักดิ์ ธ. และ โสตะ จ. 2018. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันการใช้ยาเสพติด ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 24, 1 (ธ.ค. 2018), 25–35.