[1]
บัวงาม น. และ นาถะพินธุ ก. 2018. ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 25, 2 (พ.ย. 2018), 46–57.