[1]
แก่นจันทร์ใบ ว., กลางคาร ส. และ แก้วพิทูลย์ ส. 2018. ผลของโปรแกรมการสร้างการรับรู้ต่อการป้องกันวัณโรคปอด ของผู้สัมผัสร่วมบ้าน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 25, 1 (พ.ย. 2018), 79–90.