Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ThaiJO ได้รับการสนับสนุนจาก  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) วารสารวิชาการไทยที่ปรากฎใน ThaiJO จะพัฒนาอยู่บนระบบ OJS (Online Journal System) เดียวกันซึ่งพัฒนาโดย Public Knowledge Project (PKP)
 • The Online Journal of Thai Association of Orthodontists  สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย (Thai Association of Orthodontists)
  สมาคมฯ มุ่งหมายที่จะให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน


  Journal Name:
  วิทยาสารออนไลน์สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย (The Online Journal of Thai Association of Orthodontists)
  Journal Abbreviation:
  O J Thai Assoc Orthod
  Print ISSN 2228-8554 • Thai cancer journal

  Thai Cancer Journal
  Focus and Scope : To promote and support academic and research publication of Cancer and the other related articles.

 • Journal of Nursing Division

  วารสารกองการพยาบาล Journal of Nursing Division


  ISSN 0125-7242 (Print) และ ISSN 2673-0316 (Online)


  Journal of Nursing Division, the Thai-language nursing journal circulates every 4 months. The quality of the published articles was assessed by peer-review using double-blind technique. The reviewer will not know who the author is and the author will not know who the reviewer is.  The journal locates at the Nursing Division, 4th Floor, Building 4, Department of Medical Services, Ministry of Public Health.

 • INSTITUTE FOR URBAN DISEASE CONTROL AND PREVENTION JOURNAL

  วารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ดำเนินการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลการวิจัย และนวัตกรรมเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ ของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค และองค์กรอื่น ๆ รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการติดต่อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการที่ทำงานเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ โดยตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มีนาคม - สิงหาคม และฉบับที่ 2 กันยายน - กุมภาพันธ์


   

 • CDEM Journal

  วารสารวิชาการ การแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เป็นวารสารที่มีการนำเสนอข้อมูลทางด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการวิชาการด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉิน และเป็นการเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมความรู้และการสร้างเครือข่ายที่สำคัญอันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการและบริการด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉิน

 • Journal of health and health management

  เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางด้านสุขภาพและการจัดการสุขภาพ สื่อสารข้อมูลและข้อคิดเห็นทางวิชาการในด้านสุขภาพในรูปแบบของบทความวิชาการ บทความปริทัศน์และบทความวิจัยทางด้านสุขภาพและการจัดการสุขภาพโดยเฉพาะทางด้านพยาบาล จิตวิทยา กายภาพบำบัดและการสาธารณสุขตลอดจนการประชาสัมพันธ์และโฆษณาทางด้านสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ
   

   

 • Journal of Thai Association of Radiation Oncology

  วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านรังสีรักษา มะเร็งวิทยา ฟิสิกส์การแพทย์ การพยาบาลด้านมะเร็ง รังสีเทคนิค โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือแพทย์มะเร็งวิทยา นักฟิสิกส์การแพทย์ พยาบาล นักรังสีเทคนิค คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน

 • Journal of Health Science and Community Public Health

  วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน กำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ครั้ง (1 มกราคม- 30 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม) เป็นบทความที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ การแพทย์ฉุกเฉินและคุ้มครองผู้บริโภค ระบบสุขภาพและการประเมินผลโครงการด้านสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านสุขภาพชุมชนกับการพัฒนาสุขภาพและนวัตกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านสุขภาพ

 • Journal of Nakornping Hospital

  โรงพยาบาลนครพิงค์ เริ่มดำเนินการตีพิมพ์วารสารตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 เป็นต้นมา โดยมีกำหนดการออกวารสารปีละ 2 ฉบับ (เดือนมกราคม – มิถุนายน, กรกฎาคม – ธันวาคม)

 • Journal of Nurses Association of Thailand Northern Office

  วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคเหนือเป็นวารสารที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคเหนือ ได้รับการรับรองให้อยู่ในฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นงานวิจัย ผลงานวิชาการ และการอ้างอิงของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย (Thai-Journal Citation Index, TCI) กลุ่มที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและความก้าวหน้าของวิชาชีพการพยาบาล เป็นสื่อกลางให้ทราบถึงข้อมูล สถานภาพ และเกียรติศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ เป็นศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่ความคิดของมวลสมาชิก เสริมสร้างความแข็งแกร่งแห่งวิชาชีพ ก่อให้เกิดพลังสามัคคีสัมพันธภาพอันดีระหว่างมวลสมาชิก และเกิดความตระหนักถึงความสำคัญขององค์กรวิชาชีพพยาบาล

 • Journal of Public Health Naresuan University

  Journal of Public Health Naresuan University was established for the dissemination of academic research knowledge as well as to be a network for sharing knowledge, opinion, and information about public health, health promotion, and prevention.

 • Journal of Health Science Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

  วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เป็นวารสารวิชาการและการวิจัย ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางสุขภาพและที่เกี่ยวข้องของนักวิชาการ พยาบาล บุคลากรทางสุขภาพ และทางการศึกษา รวมทั้งนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และองค์กรสุขภาพทั่วประเทศ

 • Journal of Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute

   


  "Consideration for national and international English articles "


             Journal of Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute, The objective is to disseminate public works such as prevention, control of diseases and health hazards. Health promotion, epidemiology, disease investigation, environmental health, medicine, nursing, quality development, special examination and public health strategy and policy laboratory Project evaluation Curriculum evaluation development Public Health Economics And others related in the form of research articles Academic article Patient reports, case studies, research reports New innovation performance, literature review Knowledge or translation of journal documents that can be used as guidelines or knowledge for readers such as new research findings found in foreign journals. The matter submitted must never be published or waiting to be printed in another journal. All research results and articles must pass at least 2 qualified faculty members. Consider the article by double blinded before printing. And the editorial board to review, edit the original and consider the publication respectively, And published in Thai.


   


  List of editors, past - present


     1. Siriwan  Sirikwin,  M.D.                   2007 - 2007 


     2. Suthat  Chottanapund,  M.D.       2008 - 2017


     3. Wannarat  Pongpirul,  M.D.          2018 - Present


   

 • International Journal of Public Health and Health Sciences

  The International Journal of Public Health and Health Sciences (IJPHS) aims to publish original articles and contributions relevant to public health and medical sciences. IJPHS is published by the Praboromajchanok Institute for Health Workforce Development (PBRI), Ministry of Public Health, Thailand. It is a non-profit, peer-reviewed, open-access, international, scientific journal that publishes articles in areas of health sciences disciplines. The scope of the IJPHS is broad, covering the following categories: original articles, reviewed articles, special articles, case reports, correspondence, and others in the fields of public health, medical sciences and related allied health, especially the following areas:
  -Health policy and management, health care and services
  -Health promotion, health education and behavioral health
  -Environmental and occupational health
  -Community health, dental public health, public health pharmacy, nursing and related, toxicology, and other relevant health issues of public health and medical sciences.
  Three issues will be published annually: January - April, May - August, and September - December. Authors from all areas of health and medical sciences are invited to submit scientific papers and contribute in this journal.

 • Journal of Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry

  Journal of Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry Operated by Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry, Department of Mental Health, Ministry of Public Health. The journal which publishes to communicate mental health and psychiatry knowledge. It is published 2 times per year in March and September. Articles falling into the following 6 categories: 1. Editorial 2. Original article 3. Review article 4. Preliminary report 5. Case report 6. Miscellany. The article must be submitted by 2-3 qualified persons per article.

 • Journal of Disease and Health Risk DPC.3

  Journal of Disease and Health Risk DPC 3 is a journal published academic work, research list, article, investigation report for communicable diseases, non-communicable diseases and health hazards. The objectives are as follows: 1. To disseminate academic knowledge and research on surveillance prevent disease control and the health hazards of the Office of Disases Prevention and Control 3, Nakhon Sawan Province and related network partners. 2. To be an academic medium for agencies involved in surveillance prevention, diseases control and health hazards.

 • Hua Hin Sook Jai Klai Kangwon Journal

  วารสารหัวหินสุขใจไกลกังวลมีความหลากหลายของเนื้อหาที่ครอบคุลมสภาพการพัฒนาด้านบริการสุขภาพ เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของบุคลากรด้านสุขภาพทั้งในโรงพยาบาลหัวหินและเครือข่าย ตามทันนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เน้นการพัฒนาโรงพยาบาลหัวหินสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ พัฒนระบบการให้บริการและสนับสนุนบริการสุขภาพให้ตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพทุกด้าน พัฒนาการให้บริการสุขภาพสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อสังคม

 • Journal of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University

  วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลวิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย การคุ้มครองผู้บริโภค การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบาดวิทยา พฤติกรรมสุขภาพ สุขศึกษา โภชนาการ รวมถึงงานวิจัยสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกประเภท  ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีกำหนดการตีพิมพ์ ปีละ 3 ฉบับ คือ


       ฉบับที่ 1 มกราคม ถึง เมษายน
       ฉบับที่ 2 พฤษภาคม ถึง สิงหาคม
       ฉบับที่ 3 กันยายน ถึง ธันวาคม

 • Lanna Journal of Health Promotion and Environmental Health

  วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา (Lanna Journal of Health Promotion & Environmental Health) โดยศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งความรู้จากการจัดการความรู้และงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม ทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข โดยเฉพาะประเด็นการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 1 (ภาคเหนือตอนบน) และผู้สนใจที่เกี่ยวข้อง


  Print ISSN: 2228-9410

 • Lampang Medical Journal

  Lampang Medical Journal is biannual peer reviewed scientific journal published by Lampang Hospital. Aims to publish original research article, review article, case report, clinical study and medical innovation.

 • Journal of Disease Prevention and Control : DPC. 2 Phitsanulok

  จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ ผลงานวิชาการและนวัตกรรมด้านป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ รวมทั้งเป็นสื่อประสานงานและส่งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรสาธารณสุข โดยยินดีรับรายงานการวิจัย บทความปริทัศน์ และรายงานผู้ป่วย ซึ่งยังไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน หรือไม่อยู่ในระหว่างส่งไปขอรับการตีพิมพ์ในวารสารอื่น และกองบรรณาธิการพิจาณาแล้วว่ามีความเหมาะสมในการตีพิมพ์

 • Journal of Prachomklao College of Nursing, Phetchaburi Province

  Prachomklao College of Nursing, Phetchaburi Province


  ISSN 2630-046X (Print)


  ISSN 2697-5297 (Online)

 • Thai Journal of Pharmacy Practice

                   Thai Journal of Pharmacy Practice is an electronic journal of the Faculty of Pharmaceutical Sciences, Prince of Songkla University. The Journal 's  objective is to be a medium for disseminating and exchanging academic information among pharmacy researchers, pharmacists, academics in related fields,  other medical and public health personnel, as well as a disseminating source of graduate research             


                   Thai Journal of Pharmacy Practice publishes articles related to pharmacy practice including pharmaceutical care, social pharmacy , pharmacy administration, pharmaceutical economics, epidemiology of drugs and health products, public health pharmacy, behavioral pharmacy, consumer protection in drugs and medicine, pharmacy law, pharmacy ethics, drug and health policy and the application of social science and management in pharmacy practice.


                  The articles published by Thai Journal of Pharmacy Practice include original articles, narrative review articles, meta-analyses and systematic reviews.


                  Since 2019, the Journal have increased the number of issues per year from 2 to 4 issues per year, i.e. issue 1 (January-March), issue 2 (April-June), issue 3 (July-September),  and issue 4 (October-December).

 • Chiangrai Medical Journal

  ChiangRai Medical Journal operation since 2009 to disseminate academic work and research for those in the public health industry  that submission article in thai and english. Articles that give new knowledge in the development of work. The article will be considered by at least 2 experts before being published. (double-blind peer review)

 • Chulalongkorn Medical Journal

  Welcome to Chulalongkorn Medical Journal


  Please submit your manuscript online via ScholarOne submission system - https://mc03.manuscriptcentral.com/clmj


  In case of any technical problems, please contact the Editorial Office at chulamedj@chula.md
  ISSN: 2651-2343 (Print)
  ISSN: 2673-060X (Online)
  Editor-in-Chief: Professor Sittisak Honsawek


  Chulalongkorn Medical Journal is a multidisciplinary, open access, double-blind peer-reviewed international medical journal that publishes original research articles, review articles, case reports, and clinical studies encompassing a wide range of subjects in biomedical sciences and medicine. The purpose of this journal is to publish the articles dealing with biomedical sciences and medical aspects and health sciences in English language.


  The Chulalongkorn Medical Journal has first published in 1954 by the Faculty of Medicine, Chulalongkorn University with a long history of landmark articles. Since then the journal has garnered a vast readership both domestically and internationally. The Chulalongkorn Medical Journal is being indexed in the international and national database including J-Gate portal, Publons, Citefactor, Directory of Research Journal Indexing (DRJI), Research Bib, Sherpa Romeo, Electronic Journals Library, Google Scholar, Scientific Indexing Services, Index Copernicus, and Thai-Journal Citation Index (TCI). In addition, the Journal follows international standards, guidelines, and flowcharts provided by the Committee on Publication Ethics (COPE), the Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS), the World Association of Medical Editors (WAME), and the Council of Science Editors.


  The Chulalongkorn Medical journal is now published under Chulalongkorn University Press (https://chulapress.com/cupeng/), an established publishing and printing house of the Chulalongkorn University (https://www.chula.ac.th/en/). The journal aims to showcase outstanding research articles from all areas of biomedical sciences and medicine, to publish original research articles, short communication, review articles, case reports, letters to the editor and to provide both perspectives on a wide variety of experiences in medicine and reviews of the current state of biomedical sciences and medicine. Our publication criteria are based upon high ethical standards and rigorous scientific methodology (https://publicationethics.org/core-practices).
  A Double-blind Peer-Reviewed, Open Access Journal


 • Chulalongkorn Medical Bulletin

  ISSN: 2651-2149 (Print)
  ISSN: 2672-9288 (Online)
  Editor-in-Chief: Professor Sittisak Honsawek


  Chulalongkorn Medical Bulletin เป็นวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์
  เพื่อเผยแพร่วิชาการแพทย์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการแพทย์ โดยรับพิจารณาบทความภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ประเภทนิพนธ์ต้นฉบับและบทความประเภทอื่น ๆ เพื่อให้สมาชิกและผู้อ่านได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ในการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ให้ทันสมัย และคงมาตรฐานในการดำรงความเป็นแพทย์หรือวิชาชีพเฉพาะแห่งตน


  บทความที่ส่งมาต้องไม่เคยพิมพ์เผยแพร่มาก่อน อนึ่งกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจทาน แก้ไขต้นฉบับและพิจารณาตีพิมพ์ ส่วนข้อคิดเห็นในบทความเป็นความเห็นและเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของบทความโดยตรง บทความแต่ละบทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรงตามสาขาของบทความนั้น อย่างน้อย 2 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิต้องมาจากหน่วยงานที่ต่างกันกับผู้เขียน อีกทั้งชุดผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความเดียวกันนั้นจะต้องมาจากหน่วยงานที่ต่างกันด้วย ซึ่งจัดประเภทของการ Peer Review เป็นแบบ Double Blinded หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบชื่อผู้เขียน และผู้เขียนจะไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ


  Chulalongkorn Medical Bulletin มีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม


   


  Online First


  Original article


  Review article


  Abstract


  - ย่อวารสาร

 • Chiang Mai Dental Journal

  The Chiang Mai Dental Journal (p-ISSN 0857 - 6920, e-ISSN 2697 - 4576) is the journal commissioned by the Faculty of Dentistry, Chiang Mai University. The scope and objectives of the journal are to be a source of basic science or applied research, literature reviews, case reports and other articles relating to the field of dentistry. The articles are intended to be useful for clinical and community dental practice and a source of basic knowledge for advanced research.  All manuscripts will be peer-reviewed (Double-Blind Process). The Journal is scheduled to be published three times a year, January-April, May-August and September-December.

 • JOURNAL OF THE OFFICE OF DPC7 KHON KAEN

  Get academic articles, research reports on surveillance, prevention and control of diseases or health hazards


   three issues per year


  - No. 1 January - April


  - No. 2 May - August


  - No. 3 September - December


  print ISSN 0858-8899  online ISSN 2651-2033

 • Journal of Health Sciences Scholarship

           Journal of Health Sciences Scholarship is a six-month journal or half a year. The first issue of the journal (January - June) and the second edition (July - December). Submissions for publication must be academic such as nursing, medical, public health. Get  research articles, academic articles, review article, book reviews and article reviews.


          All submitted manuscripts&articles for publication will be reviewed by at least 2 qualified experts reviewers via double-blinded review system, and published 2 times a year in january and july.


         The research articles  that will be printed in the Journal of Health Sciences Scholarship must pass Institutional review board IRB)considerations and have a certified number before publication

 • Christian University Journal

          วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน รับพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย (Research Articles) และบทความวิชาการ (Academic Articles) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งสหสาขาวิชา ด้านการบริหารจัดการ การบัญชี และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 • KKU Veterinary Journal

  KKU Veterinary Journal is the official peer-reviewed journal of the Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University, Thailand. The journal publishes a high quality of research articles, review articles, and case reports in the field of veterinary, animal science and technology, one health and veterinary education. The journal accepts English or Thai language manuscripts. Articles published under our journal are double-blind peer reviewed by at least two experts. The journal publishes two issues a year: issue 1 (January - June), and issue 2 (July - December).


  Journal Abbreviation: KKU Vet J
  PISSN: 0858-2297
  Start Year: 1990
  Language: English or Thai
  Publication Fee: Free
  Issues per Year: 2 Issues

 • JOURNAL OF THE MEDICAL TECHNOLOGIST ASSOCIATION OF THAILAND

  Journal Policy


  Journal of the Medical  Technologist Association of Thailand (J Med Tech Assoc Thai.) is an official publication of Medical Technologist of Thailand under the Royal Patronage of HRH Princess Soamsawali. 


  Journal is a  peer- reviewed journal that encourages ongoing routine to research in medical technology, original research and education research among peers through publication of Original article , Review artical, Special Article, Seminar Report, Case Report, Short Communication, Letter to the Editor, Abstract Review, and Editorials. All the articles published online are made publicly available in the PDF files for free-of-charge.


  Aim and Scope


  1. To serve as a medium for propagating advanced knowledge and researches in medical technology and other related medical sciences.
  2. To promote research from routine, original research and educational research for enhancing the profession of medical technology.
  3. To serve as a medium for interactions and exchanges of academic and professional experiences among medical technologists and other medical professions.


  Journal of the Medical  Technologist Association of Thailand (J Med Tech Assoc Thai.) is a double-blinded, peer-reviewed by at least 2 expertise reviewers. 


  Publication: Three issues per year


  No. 1 January - April, No.2 May - August, No.3 September - December

 • HCU Journal

  วารสาร มฉก. วิชาการ จัดทำโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และบทความทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขาวิชา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ จำนวน 2 ท่านต่อบทความ โดยเป็นการประเมินแบบ Double-blinded

 • Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin

  ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 2) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยแพร่ผลงานบทความวิจัย บทความวิชาการ ผลการวิจัยทางการศึกษาทางการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข ผลงานและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านสุขภาพ 

 • Thai Food and Drug Journal

  วารสารอาหารและยา เป็นวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีบทความวิจัยและบทความวิชาการ ฉบับละ 8-10 เรื่อง กำหนดตีพิมพ์วารสารปีละ 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับ เดือนมกราคม – เมษายน, ฉบับ เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม, ฉบับ เดือนกันยายน – ธันวาคม  เพื่อใช้เป็นสื่อกลางและเป็นเวทีทางวิชาการ  ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย และบทความด้านอาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย และวัตถุเสพติดของนักวิชาการ ภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชน  รับตีพิมพ์บทความคุณภาพในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ


  ISSN : 0859 - 1180 (Print)


  ISSN : XXXX-XXXX   (Online)

 • Disease Control Journal

  The Disease Control Journal is a peer-reviewed, public health journal published by the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand.


  The journal focuses on the dissemination of public health knowledges relating to surveillance, prevention, and control of diseases and health threats. The scope includes communicable diseases, non-communicable diseases, occupational and environmental diseases. Type of articles are original articles, operational reports, review articles, case report and outbreak investigation. 


  Published 4 issues per year
  (1) January - March
  (2) April - June
  (3) July - September
  (4) October - December


  Print ISSN: 1685-6481 Online ISSN: E-ISSN 2651-1649

 • Journal of Health Science and Alternative Medicine

  Journal of Health Science and Alternative Medicine (J Health Sci Altern Med) 


  ISSN 2673-0294 (online)


  Aims to publish research and scientific contents in the field of health science and alternative medicine. 


  Journal accept articles in Thai and English Language. 


  The journal adheres to stringent review process and manuscripts must get the approval of at least 2 independent reviewers followed by the editor to be considered for the publication.


   J Health Sci Altern Med is lunched 3 times per year, the first issue is January - April, May - August and September - December 


  Article Processing Charge (APC) Policy 


  JHSAM publishes all articles in full open access,  meaning unlimited use and reuse of articles, in addition to giving credit to the authors. 


  All articals published in JHASM are free to publish (no APC is payable). There are no submission charges, and no surcharges based on the length of an article, figures or supplementary data.


  We are committed to supporting the transition of all research to full open access. 

 • Journal of Safety and Health

  เป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานTCI และบริหารจัดการโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หน่วยงานเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้บทความจากงานวิจัยและบทความเชิงวิชาการทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการสาธารณสุข บทความต่างๆ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ Peer Review

 • KKU Journal for Public Health Research

  วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวารสารที่จัดทำโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาขึ้นในปี พ.ศ.2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ การบริหารงานสาธารณสุข ชีวสถิติและประชากรศาสตร์ ระบาดวิทยา และโภชนาการ โดยมีกำหนดการเผยแพร่ จำนวน 2 เดือนต่อฉบับ หรือปีละ 6 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์, ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน. ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน, ฉบับที่ 4 กรกฏาคม-สิงหาคม, ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม, ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม


   

 • JOURNAL OF PHRAPOKKLAO NURSING COLLEGE

        Journal of Phrapokklao Nursing College is an academic journal in the field of health sciences. The first published issue was the July - December 1990 issue. Ms Woradawadee (Wandee) Taramas was the first editor. At present, the objective is to disseminate research and academic work in nursing (nursing practice, nursing education and nursing administration) and public health. This journal has been continuously published for two issues per year (Issue 1: January - June and Issue 2: July - December). The journal has been in the TCI database since October 2010.


        Journal of Phrapokklao Nursing College has been published by using a hard copy (print) since 1990 with ISSN 0858-110X (Print). After that, it has been circulated by using electronic form (online) since 2012 (Vol. 23 No. 2) with ISSN 2651-0944 (Online).

 • Journal of Preventive Medicine Association of Thailand

  Journal of Preventive Medicine Association of Thailand (ISSN 2229-0737) Objectives are to support public health researches of health institutions at all levels and also to distribute their dedicated works and researches on public health. Publish knowledge researches of health, public health, occupational medicine, mental health, community epidemiology, clinical epidemiology and related medical and public works


  Free access online : Every 4 months or 3 issues per year


  (Jan.-Apr./May-Aug./Sep.-Dec.)


  Language : Abstract in English and Thai, Text in Thai

 • Journal of Nutrition Association of Thailand

  The Journal of Nutrition Association of Thailand (J Nutr Assoc Thailand) is a scientific journal which covers high quality of manuscripts relevant and applicable to the fields of nutrition and food.  Journal aims to disseminate knowledge, information and information on food and nutrition. The journals are published in both Thai and English.  The submitted manuscripts must be the work that has never been published in any other journal before or under the process of being published in any journal.  The Journal of Nutrition Association of Thailand publishes 2 issues per year and has been certified by the Thai Journal Reference Index Center (TCI) and is rated as the second Tier in the TCI database.

 • Burapha Journal of Medicine

      คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำวารสารบูรพาเวชสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านสาธารณสุข การศึกษาทางคลินิก และการวิจัยที่ก้าวหน้าทันสมัย ซึ่งบทความที่ตีพิมพ์รับทั้งบทความภาษาไทยและอังกฤษ ออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม - มิถุนายน และ กรกฎาคม - ธันวาคม)

 • Royal Thai Navy Medical Journal

  วารสารแพทย์นาวีจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านการแพทย์ การพยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพ และเวชศาสตร์ทางทะเล บทความที่ตีพิมพ์ ประกอบด้วย บทความวิจัย บทความวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ รายงานผู้ป่วย และ บทความพิเศษ  โดยในแต่ละฉบับจะมีบทความวิจัยและบทความวิชาการ ประมาณ 15-16 เรื่อง และ บทความพิเศษ 1 เรื่อง จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ มกราคม - เมษายน พฤษภาคม - สิงหาคม และกันยายน - ธันวาคม


  ปัจจุบันวารสารแพทย์นาวี ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ คือ
  1. รูปแบบตีพิมพ์ (Print) เริ่มจัดทำตั้งแต่ พ.ศ. 2546 มีเลข ISSN คือ ISSN 0125-6971 (Print)
  2. รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) เริ่มจัดทำตั้งแต่ พ.ศ. 2561 ในฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม มีเลข ISSN คือ ISSN 2672-9555 (Online)

 • Thai Journal of Health Education

  ISSN: 0125-0744 (Print) 


  ISSN: 2697-5734 (Online)


   


  Aims and Scope (วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์)


  วารสารสุขศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่วิทยาการความก้าวหน้าทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ องค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อวิชาการและวิชาชีพสุขศึกษา ส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข โดยมีขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการดังนี้ จิตวิทยาสุขภาพ (Health Psychology) สุขศึกษา (Health Education) การสื่อสารสุขภาพ (Health Communication) พฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) และการสาธารณสุข (Public Health)


   


  ประเภทบทความ


     1. วารสารสุขศึกษา รับบทความต้นฉบับทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน หรือไม่อยู่ระหว่างรอการตอบรับตีพิมพ์ในวารสารฉบับใดๆ


     2. บทความต้นฉบับ ที่เตรียมการเผยแพร่ทั้งในรูปของบทความวิจัย (Research article) บทความปริทัศน์ (Review article) บทความวิชาการหรือบทความพิเศษ (Academic article) ทางสุขศึกษาส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และคงไว้ซึ่งความเป็นวิชาชีพ


     3. กรณีบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ต้องมีหนังสือรับรองและลงนามทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและนักศึกษาผู้ทำวิทยานิพนธ์


   


  Peer Review Process (กระบวนการ Review)  1. บทความต้นฉบับทุกเรื่องต้องผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญในกองบรรณาธิการ และบทความที่ผ่านการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการจะได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-review) อย่างน้อย จำนวน 2 ท่าน 

  2. บทความจะได้รับการทบทวนจากผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยความโปร่งใส โดยประเภทของการทบทวน (Peer-review) คือ Double-Blinded (ไม่เปิดเผยชื่อผู้แต่งและผู้ทรงคุณวุฒิ)


   


  Publication Frequency (กำหนดออก)


            ปีละ 2 ฉบับ


       ช่วงเดือน มกราคม-มิถุนายน 1 ฉบับ


       ช่วงเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 1 ฉบับ


  การเตรียมบทความเบื้องต้น


  1. เปิดรับบทความวิจัยและวิชาการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


  2. จัดพิมพ์โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office และ pdf


  3. จะต้องมีการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด หรือทฤษฎี ทั้งในและต่างประเทศ อย่างน้อย 10 ฉบับ และย้อนหลังไม่เกิน 10 ปี


  4. ความยาวเนื้อหา พร้อมทั้งภาพ แผนภูมิ หรือตาราง ไม่เกิน 13 หน้า


  5. การอ้างอิงให้เขียนในระบบ Vancouver


  6. ส่งบทความในรูปแบบไฟล์ Word และ pdf พร้อมทั้งหนังสือรับรองบทความวิจัยหรือวิชาการ และการอนุมัติให้ทำการวิจัยในมนุษย์ อย่างละ 1 ฉบับ มาในระบบ หรือ hjournal2560@gmail.com 


  7. การชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อเข้ารับการตีพิมพ์เผยแพร่ เป็นไปตามประกาศ


   ทั้ง นี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่เมนู ดาวน์โหลด

 • Khon Kaen University Dental Journal

  Khon Kaen University Dental Journal (Khon Kaen Dent J), so called KDJ, is an official, peer-reviewed publication of Khon Kaen University Faculty of Dentistry. It is published bi-annually, started since 1998, with our main goal to increasingly disseminate the advanced knowledge and technologies related to the field of dentistry in the northeastern region of Thailand. Consistent with our mission to deliberately deliver the scientific novelty towards regional dental professionals, we have successfully published more than  350 original articles including reviews under our KDJ editorial team. Remarkably, we have nowadays gained attention at the national level as we are currently indexed in Thai-Journal Citation Index Center (TCI) in which the journal is classified as TCI tier number 1 since 2015.


  Scope of the Journal  Khon Kaen Dent J aims at fostering the knowledge advancement of clinical dentistry, as well as basic dental sciences e.g. dental biomaterial sciences, oral biology and immunology in order to uplift the insights toward patient care. Of note, We presently accept a wide range of original research articles, case reports, review articles, and short communications under the double-blinded standard with a consistent publication quality.   


  Journal Abbreviation Khon Kaen Dent J


  Start year 1998


  Language: Thai, English


  Publication fee: Free of charge


  Issues per year: 3 issues 


  ISSN:     0859-9254


  E-ISSN:  2730-1699 (Online)

 • Journal of Nursing and Health Sciences

  The journal is scheduled to issue four issues per year (January - March, April - June, July - September, October - December). The editor is Prof. Dr. Somsak Thojampa

 • Chiang Mai Medical Journal

   


  CMMJ is available in two forms:


  ISSN: 0125-5983(Print) since 1961


  ISSN: 2651-2025(Online) since 2019


   


  Chiang Mai Medical Journal (Formerly Chiang Mai Medical Bulletin) is an official journal of the Faculty of Medicine, Chiang Mai University. It accepts original papers on clinical and experimental research that are pertinent in the health sciences. The Journal is published 4 issues/year (i.e., Mar, Jun, Sep, and Dec). Original articles, review articles, brief reports, case reports, and miscellany (editorials, perspectives, opinions, and letters to the editor) are welcome. All manuscripts submitted to Chiang Mai Medical Journal must not have been previously published (except in abstract form) or under consideration for publication elsewhere. Each submitted article will be reviewed by two referrees or more. Following publication, Chiang Mai Medical Journal reserves the copyright of all published materials and such materials may not be reproduced in any form without written permission from Chiang Mai Medical Journal. We strongly recommend that authors follow the guideline in manuscript preparation below. Failure to comply with the instruction will result in delay the processing of your paper


 • Nursing Public Health and Education Journal (E-ISSN:2651-1908 Journal Online.)

  วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยาเป็นเอกสารวิชาการที่ได้มาตรฐานสากล ออกเป็นราย  4  เดือน (ปีละ  3 ฉบับ)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบรายงานวิจัย(Research  Article)  และบทความปริทัศน์(Review  Article) สาขาการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา


  นิพนธ์ต้นฉบับของผลงานทั้ง 2 ชนิดดังกล่าวที่ส่งมา เพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ ในวารสารฉบับนี้ ต้องเป็นผลงานใหม่ที่ไม่เคยได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน  นิพนธ์ต้นฉบับแต่ละเรื่องจะได้รับการประเมินคุณภาพทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง  จำนวน 2  ท่าน  ต่อเรื่อง

 • Journal of Nursing and Health Care

  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ขื่อเดิม: วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ เป็นของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคะวันออกเฉียงเหนือได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางของบุคลากรวิชาชีพการพยาบาลฯ การดูแลสุขภาพ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้และแนวปฏิบัติจากงานวิจัย บทความวิชาการ และบทความอื่นๆที่น่าสนใจ เพื่อเพิ่มพูนความเข้มแข็งทางวิชาชีพการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ดังนั้นจึงใคร่ขอเชิญชวนให้พยาบาลทุกท่านและผู้ที่เกี่ยวข้องที่สนใจส่งบทความมาเผยแพร่ในวารสารนี้ กองบรรณาธิการยินดีรับเรื่องที่ท่านส่งมาและยินดีสรรหาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่ท่านเขียน มาให้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงต้นฉบับให้ได้คุณภาพอย่างสมบูรณ์แบบ


  ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ทุก ๆ 3 เดือน


  ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม


  ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน


  ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน


  ฉบับที่ 4  ตุลาคม – ธันวาคม

 • Journal of Nursing and Education

  The Journal of Nursing and Education (JONAE) is a peer-reviewed technological and scientific jouenal that is included Thailand Journal Citation Index Center (TCI center). JONAE's primary aims are :
  1. To provide a forum for original research and academic artcles to the field of clinical nursing, midwifery, nursing education and health care.
  2 To stand for exchanging academic clinical experiences of nursing faculties and healthcare providers.
  3 To promote collaborative networks of academic institutes and healthcare organizations in Thailand.


  The Journal of Nursing and Education (JONAE) is published every 3 months, Define churns out 4 books a year :


                   Number 1     January - March
                   Number 2     April - June
                   Number 3     July - September
                   Number 4     October - December

 • Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine

     


             


            


   


   


       


   


                             

 • Journal of Medicine and Health Sciences

  วารสารการแพท ย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 


     • เป็นสื่อการในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักวิทยาศาสตร์ บุคลากร นิสิต ทั้งภายในภายนอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • Kuakarun Journal of Nursing

  Kuakarun Journal of Nursing disseminates research articles and academic articles on nursing, and other fields of sciences relevant to health, public health, nursing, education, research and nursing services. Kuakarun Journal of Nursing is also served as a medium for exchanging knowledge, opinions, experiences, and to offer potential solutions conducive to nursing professional development and nursing personnel as well as the students in the master's and doctoral degree programs in nursing. The target group of our journal is nursing instructors, nursing personnel, nursing students in various courses, medical and public health personnel, and interested people.


  The editorial department of Kuakarun Journal of Nursing has an examination process overseen by experts for research articles and academic articles. All manuscripts must be evaluated before publication by the 2 internal and external experts, who expertise in nursing. For reading each article, it requires the experts who are knowledgeable either in the content or research methodology and statistics. The experts will assess via the ThaiJO system and send emails or other delivery channels. The article evaluation is considered a very important process in the quality control of articles that will be published in Kuakarun Journal of Nursing. To evaluate articles, therefore, we avoid using the appraisers from the same unit as the authors to prevent bias. In addition, the assessment will be carried out in a confidential manner; the authors’ names and the assessors’ names will be concealed in this step (using the code instead) to increase transparency.


  Any articles or comments in Kuakarun Journal of Nursing shall be deemed the comments of the authors of those particular articles. Kuakarun Faculty of Nursing and the editorial department do not necessarily agree with the comments and reserves the right to review and edit the manuscripts according to the criteria set by the editorial team.


   

 • The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health

  วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net) จัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือของวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขในเขตภาคใต้ ประกอบด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง ยะลา และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลาและตรัง รับบทความเกี่ยวกับการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข การศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ออกปีละ 3 ฉบับ

 • Archives of Allied Health Sciences

                              

  Archives of Allied Health Sciences (Arch AHS) is an official journal of the Faculty of Associated Medical Sciences, Khon Kaen University, Thailand. It was formally known as Journal of Medical Technology and Physical Therapy Journal (JMTPT) that has been publishing for more than 30 years. Now, Arch AHS is an international multi-disciplinary journal that publishes various types of contributions, including, general article, review article, original article, and letter to the editor, across the entire spectrum of allied health sciences ranging from basic science to applied clinical research. It appears 3 issues a year, no. 1 January – April, no. 2 May – August, and no. 3 September – December, online and in print.


 • JOURNAL OF THE POLICE NURSES

            วารสารพยาบาลตำรวจก่อตั้งโดยสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจ เมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยมีชื่อเดิมว่า “วารสารศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจ” ซึ่งในขณะนั้นยังไม่ได้เข้าสู่ระบบของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และในปี พ.ศ. 2550 นั้น คณะกรรมการจัดทำวารสารซึ่งอยู่ภายใต้การสนับสนุนทุนในการจัดทำวารสารจากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจได้มีแนวคิดที่จะปรับปรุงคุณภาพของวารสารให้มีมาตรฐานมากขึ้น  เพื่อให้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่งานวิจัยของบุคลากรภายในหน่วยงานที่มีการเลื่อนไหลทางวิชาการ  อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก โดยให้วารสารพยาบาลตำรวจเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะกรรมการจัดทำวารสารจึงได้พยายามติดต่อประสานงานและหาข้อมูลแนวทางสำหรับการนำวารสารเข้าสู่ระบบของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai  Journal  Citation  Index; TCI)  ซึ่งได้รับความกรุณาจาก พันโทหญิง ดร. สายสมร  เฉลยกิตติ  บรรณาธิการวารสารพยาบาลทหารบกในสมัยนั้น ในการช่วยให้คำแนะนำปรึกษาเป็นอย่างดียิ่งเกี่ยวกับการดำเนินการในขั้นตอนที่สำคัญ รวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ให้แก่วารสาร ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ และ ศาสตราจารย์ ดร. วีณา จีระแพทย์ หลังจากนั้นได้ทำการประสานงานกับศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เพื่อขอนำวารสารเข้าสู่ระบบการตีพิมพ์ ตลอดจนขอจดทะเบียนขอ ISSN และเปลี่ยนชื่อวารสาร จนมาเป็น "วารสารพยาบาลตำรวจ" ที่ตีพิมพ์ภายใต้เลข ISSN 1906-652X ในปี พ.ศ.2552 จึงนับปีที่ 1  ฉบับที่ 1 ของวารสารพยาบาลตำรวจที่ตีพิมพ์อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล  ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวพยาบาลตำรวจทุกคนที่สามารถนำวารสารพยาบาลตำรวจเข้าสู่มาตรฐานศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย แม้จะเป็นการอยู่ในฐานของ TCI กลุ่มที่ 2 ก็ตาม และต่อมาในปี พ.ศ. 2558 วารสารพยาบาลตำรวจได้รับการพิจารณาคุณภาพวารสารให้มาอยู่ในฐานของ TCI กลุ่มที่ 1 อันมีผลการรับรองคุณภาพวารสารตั้งแต่ปี พ.ศ.2558-2562


            วัตถุประสงค์ของวารสารพยาบาลตำรวจเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ ผลงานวิจัยทางด้านการพยาบาล และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และพัฒนา ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิจัย การผลิตผลงานวิชาการ ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล โดยผลงานทั้งบทความวิชาการและบทความวิจัยทุกเรื่องได้ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาการพยาบาล และสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีกระบวนการประเมินแบบ double-blind review


  กำหนดการออกวารสารของวารสารพยาบาลตำรวจเป็นราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ)


            ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน


            ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 


  วารสารพยาบาลตำรวจได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ คือ 


           1) รูปแบบตีพิมพ์ (Print) จัดทำครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยใช้เลข ISSN 1906-652X (Print)
           2) รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) จัดทำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ใน วารสารพยาบาลตำรวจ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป โดยใช้เลข ISSN 2672-961X (Online)


   

 • Journal of The Royal Thai Army Nurses

  วารสารพยาบาลทหารบกเป็นวารสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ สาระในวารสารพยาบาลทหารบก บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความพิเศษ และปกิณกะ ซึ่งแต่ละฉบับอาจมีเนื้อหาดังกล่าวหลากหลายที่แตกต่างกันไปจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ มกราคม-เมษายน พฤษภาคม-สิงหาคม กันยายน-ธันวาคม


  ISSN 1513-5217 (Print)


  ISSN 2651-2181 (Online)

 • Journal of Nursing, Siam University

  Our journal policy is to publish the article in the field of nursing science, health sciences and nursing education.


  ISSN 1513-5454


  All submitted manuscripts must be reviewed by two expert reviewers and double-blind processes.


  All articles published are copyright by the Faculty of Nursing, Siam University.


  Publications: Two issues are published a year in January and July.


  - Issue 1 January - June (8 - 10 articles)


  - Issue 2 July - December (8 - 10 articles)


   

 • Journal of Nursing Science and Health

  The Journal of Nursing Science and Health is a quarterly peer-reviewed journal of the Faculty of Nursing Khon Kaen University Thailand. The journal aims to publish high quality empirical studies and scholarly papers in the field of nursing and related health sciences. We accept both Thai and English manuscripts which have never been published elsewhere. These submitted manuscripts will be evaluated by at least 2 experts in the field for scientific merits, with double-blind review process. Once accepted and published, the manuscript copyright will be automatically transferred to the journal


  Publication Frequency  • No.1 January-March

  • No.2 April-June

  • No.3 July-September

  • No.4 October-December

 • Journal of Public Health Nursing

  วารสารมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าและผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการ พยาบาลสาธารณสุข การสาธารณสุข และการพยาบาล และเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดทางวิชาการ เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ที่อยู่ในวิชาชีพพยาบาล

 • Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS (Isan J Pharm Sci)

  Aims and Scopes: IJPS (Isan J Pharm Sci)
  - To publish research and initiative work on broad aspects of pharmaceutical sciences and health sciences.
  The breadth of its coverage is pharmacy practice, pharmaceutical care, pharmaceutical technology, pharmaceutical/medicinal chemistry, pharmacology, pharmacokinetics, pharmaceutical botany, pharmacognosy and natural products, social and administrative pharmacy, pharmacoeconomics, nutraceutical, cosmetic sciences and beauty, biotechnology and pharmacogenomics.
  - To provide a forum for communicating data and comments on relevant research among academics and researchers.


  Article evaluation: The article will be sent to 2-3 experts in the field (Referee) to evaluate the article by double-blind. The author does not know the name of the assessor's and organization, The Reviewer does not know the name of the author. The consideration period is approximately 3 months.


  Publication types: Original research article, review article


  Publishing period: Four yearly (March, June, September and December)


  Owner/Editorial periods: Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University (KKU), 123 Mittraphap Road, Khon Kaen, 40002 Thailand.


  Manuscript Submission: Manuscripts should be submitted online via the Journal website at: https://tci-thaijo.org/index.php/IJPS and Fees published 50 USD/Article

 • EAU Heritage Journal Science and Technology

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอบทความวิชาการ บทความวิจัย และการวิจารณ์หนังสือ ในสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารวิชาการบิน หรือศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บทความทุกเรื่อง มีผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาวิชาเป็นผู้ประเมินบทความ  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาของบทความ และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ เป็นการประเมิน Double Blind Peer Review ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นิพนธ์ไม่ทราบชื่อและสังกัดของกันและกัน เพื่อให้บทความที่ตีพิมพ์มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากลเพื่อนำไปสู่การเกิดองค์ความรู้ใหม่ และต่อยอดการพัฒนาในศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องต่อไป

 • Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal

         


           


           The Boromarajonani College of Nursing Uttaradit Journal invites original works in nursing and the health sciences that demonstrate scholarship and new knowledge.  Published since 2008, the Journal is indexed in the Thai Citation Index (TCI) level 1 and the ASEAN Citation Index (ACI).  Nurses, healthcare professionals and leaders, including students, lecturers, and scholars throughout Thailand and other countries, are invited to submit their manuscripts for double-blind peer review. The Boromarajonani College of Nursing Uttaradit Journal publishes original manuscripts two issues per year online in both Thai and English languages. 


   


            Published 2 issues/Year


                  No. 1 January – June         No. 2 July – December


                  Published 2 issues/Year 20 – 25 articles per issues.


   


  Print ISSN: 0859-6808 Publication from 2008 – 2017


  Online ISSN: 2651-0936 Publication from 2018 – onwards


  Journal Abbreviation: BCNUT J Nurs.


   


   

 • Journal of Exercise and Sport Science

  เป็นวารสารที่จัดทำเพื่อเผยแพร่ความรู้ วิทยาการใหม่ๆ ทางด้านการออกกำลังกายและกีฬาให้แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไปเป็นข้อมูลสำหรับการค้นคว้า อ้างอิงทางการออกกำลังกายและกีฬา นอกจากนี้ยังเผยแพร่และส่งเสริมงานวิจัย และแนวคิดทางด้านการออกกำลังกายและกีฬาของนักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

 • Academic Psychiatry and Psychology Journal

  - Published articles in psychiatry and psychology.


  ISSN 2697-6242 (Online)


  - Established since 1984                                    


  - Published every  4 months ( 3 issues/year : Jan-Apr,May-Aug,Sep-Dec.)      


  - No publication charge.                                                                          

 • Journal of Thai Stroke Society

  วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยเป็นวารสารวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการทางด้านโรคหลอดเลือดสมอง ครอบคลุมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระบาดวิทยา การป้องกัน การรักษา จากสาขาวิชาต่างๆ อาทิเช่น ประสาทวิทยา ประสาทศัลยศาสตร์ รังสีวินิจฉัยทางด้านระบบประสาท รังสีร่วมรักษาระบบประสาท เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • Journal of Mental Health of Thailand

  วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นโดยกรมสุขภาพจิต เพื่อเป็นช่องทางสำหรับเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในด้านสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ และเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาพจิต


  The Journal of Mental Health of Thailand is the official journal of the Department of Mental Health, Ministry of Public Health, Thailand. Its objective is to disseminate mental health and psychiatric research in order to distribute and share experience amongst health and mental health personnel.

 • ASEAN Journal of Rehabilitation Medicine

  The ASEAN J Rehabil Med (formerly named J Thai Rehabil Med) has been in the Thai Citation Index (TCI) and in the ASEAN Citation Index (ACI). To move forward for international standards, we recently invited, physiatrists (rehabilitation physicians) from ASEAN to join our editorial board and started accepting English manuscripts from ASEAN and other countries so that the new knowledge from research in the field of rehabilitation medicine would be learned and applied in this region.


   


   


   

 • Journal of Health Science and Medical Research
   

  Journal Summary


  Journal of Health Science and Medical Research is an online, quarterly peer reviewed scientific journal published by Prince of Songkla University. This journal aims to publish original article, review article, case reports in all aspects of basic and applied medical and health sciences. Manuscripts submitted to Journal of Health Science and Medical Research will be accepted on the understanding that the author must not have previously submitted the paper to another journal or have published the material elsewhere. The journal does not charge for submission, processing or publication of manuscripts and even for color reproduction of photographs.


  Frequency: 4 issues per year (Jan-Mar, Apr-Jun, Jul-Sep and Oct-Dec)

 • Buddhachinaraj Medical Journal

  Buddhachinaraj Medical Journal mission is to publish medical, medical education and public health articles reporting the results of original research, clinical studies, review articles, medical innovations, journal synopsis, conference papers, letters to the editor, question & answer and other appropriate articles.


   

 • Eye South East Asia

  Aims and Scope


  Eye South East Asia (EyeSEA) strives to promote the dissemination of regionally relevant academic publications and discourse in the field of Ophthalmology. The South East Asian population has a unique spectrum of eye diseases due to pathophysiologic, geographic, socioeconomic and cultural contexts – although often underrepresented in literature. EyeSEA supports the growing number of ophthalmic healthcare professionals in the region seeking to produce academic publications with the highest standards of ethical research, robust methodology and publication practice – from South East Asia to the world. We require no addtional fee for publication.


  Annual Submission Timeline


  January - June issue : March, 31


  July - December issue : Septermber, 30


  Eye South East Asia is indexed in ASEAN citation index and Tier 1 of Thai Citation Index 


   ISSN 2586-8349 (Print)


   ISSN 2697-4398 (Online)


  Updated for Vol 14 Issue 2 2019 and onward: Each issue will contain a minimum of 6 articles, up to a maximum of 15 articles

 • International Journal of Child Development and Mental Health

          The main aim of the journal is to encourage scholars, health providers, and child development and Mental health specialists to publish scholarly articles that include original and review articles, case studies, case reports, miscellany and systemic reviews related to child development and mental health. The Journal is published twice a year in January - June, and July - December by Rajanagarindra Institute of Child Development, Department of Mental Health, Ministry of Public Health, Thailand. This journal is the peer-reviewed journal.


          International Journal of Child Development and Mental Health is an Open Access Journal, and all articles are immediately and permanently free for everyone to read and download upon publication. Print ISSN: 2286 - 7481, E-ISSN: 2586-887X

 • Journal of Associated Medical Sciences

  Journal of Associated Medical Sciences was established since 1968. For 47 years that we published before changing to electronic issues in the year 2015 with free access.  Focus and scope 
  Journal of Associated Medical Sciences: (J Assoc Med Sci) is the double-blinded, peer-reviewed journal belonging to faculty of Associated Medical Sciences (AMS), Chiang Mai University, Thailand. It was established to provide platform to share various new findings, new inventions, and new innovations in the area of Medical Technology, Physical Therapy, Occupational Therapy, Radiologic Technology, Communication Disorders, and other related articles.


  All submitted manuscripts are double-blinded and deeply reviewed by at least 3 relevant reviewers affiliating outside Chiang Mai University. Decision on the revised manuscripts is initially based on 2 of 3 reviewers, or more. However, final decision whether to accept or reject submission is based on the judgement of editors. .

 • Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok)

             Journal of Health and Nursing Research is a peer-reviewed journal published by Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, Thailand. The journal was firstly published in 1985 and was formerly known as Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok. From 2019 it has been changed its title to ‘Journal of Health and Nursing Research’ (from Issue 2 Volume 35). In order to develop its standards to international level, scope of the journal was extended to cover publication of nursing and health-related articles. The journal’s quality has been continuously improved which has been assessed by Thai Journal Citation Index Center to be in Tier 1 (TCI 1) in Health Sciences from the first round until present (Round 4 from 2020-2024).


           The journal is considering nursing, nursing education, health care profession, public health system and health related research and academic articles which is published 3 times a years as follows:


              Issue 1 January – April                          


              Issue 2 May - August    


              Issue 3 September – December


  Objectives:  1. Disseminate research articles and academic articles on nursing and related sciences.

  2. Be a medium for exchanging knowledge and experiences in nursing, education and related sciences.

  3. Be a source of academic presentations for nurses and health personnel.


  Scope of Article for Publication Consideration  1. Body of knowledge or knowledge in healthcare comprising body of knowledge or contents or knowledge in healthcare and public health including healthcare system, healthcare policy, healthcare manpower, health problem and healthcare for individual, family and community.

  2. Body of knowledge or knowledge in nursing comprising body of knowledge or contents or knowledge in nursing, nursing education and nursing policy, nursing administration, nursing standard, nursing outcomes, nursing practices, empirical nursing evidence, nursing innovation, health promotion, disease prevention, customized nursing for individual, family and community and nursing case study.


  Type of Article for Publication Consideration  1. Research article is an original article reporting nursing or health science research of both quantitative and qualitative basis the author has conducted or studied including systemic review, meta-analysis, meta-synthesis.

  2. Academic article is an article in which the author compiled knowledge in nursing or health science and screened, analyzed or synthesized it or a review article and a nursing or health science case study.


  Peer-Reviewed Process 


  If the manuscript follows the guidelines of manuscript preparation and meets standard, it will be reviewed by at least 2 reviewers who are specialized in such field in double-blind review manner.


  ISSN 2697-5041 (Online)


  ISSN 2730-1893 (Print)

 • Journal of Health Research

  J Health Res is dedicated to publishing valid research from different areas of public health, such as determinants of illness, benefits of health-related interventions, quality of life, health systems and services development, and environmental health. We especially welcome manuscripts focusing mainly, but not limited to, Asian themes. e.g., culture-based public health interventions, diseases that impose heavy burdens in populations, and traditional medicine. A valid and accepted scientific methodology must be applied.

 • JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCH

  วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชนก วารสารรับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัยทางการพยาบาล การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดการออกวารสารทุก 4 เดือน ปีละ 3 ฉบับ (ม.ค.-เม.ย.  พ.ค.-ส.ค. และ ก.ย.-ธ.ค.) จำนวนชิ้นงานบทความ 14 เรื่อง/ฉบับ 

 • Journal of Hematology and Transfusion Medicine

   Journal of Hematology and Transfusion Medicine is an official Journal of the Thai Society of Hematology and the National Blood Centre, Thai Red Cross Society. However, contributions written in English are welcomed from around the world, submit your manuscript using our online submission system or on the website at https://www.tci-thaijo.org/index.php/JHematolTransfusMed. If you require any further information or help, please contact the editorial office at sommaphun.t@tsh.or.th or nbcjournal@gmail.com.

 • Journal of Public Health and Development
  Journal of Public Health and Development; JPHD  The Journal of Public Health and Development is a double blinded peer-reviewed journal published by the ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University, Thailand. The journal is dedicated to publish excellent research in Public Health and related fields. The journal publishes three issues per year (January-April, May-August, and September-December).  The journal has been indexed in the ASEAN Citation index since 2015 and Thai-Journal Citation Index (Tier 1) since 2012.  


  Language:            English  ISSN:   2673-0774 (Print)  ISSN:   2651-1258 (Online)  Executive Editor:    Phudit  Tejativaddhana  Editor-in-Chief:       Cheerawit Rattanapan  E-mail:  cheerawit.rat@mahidol.edu


 • Journal of Sports Science and Technology

  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา


  journal of the Sports Science and Technology


  Frequency: 2 issues per year


  Language: Thai and English
  Free online access

 • Journal of the Psychiatric Association of Thailand


  วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นวารสารของสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ออกปีละ 4 ฉบับ ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมวิทยาการ การค้นคว้า และเป็น สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และข่าวสารทางวิชาการในวงการจิตเวชศาสตร์ ของประเทศไทย


 • The Thai Journal of Veterinary Medicine

  The Thai Journal of Veterinary Medicine publishes articles reporting interdisciplinary investigations concerning veterinary and animal sciences, at all levels of resolution, from basic to clinical, molecular to behavioral, and opinions that are of general interest to the broad community of veterinarians and biological scientists. Clinical or pathological investigations, protocols and reviews will also be considered for publication if they provide significant insight into the structure or function, the pathophysiology of a disease, or its treatment.