1.
ชูใหม่ ฐ. การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย. HuaHin Med. J [Internet]. 2019 Feb. 28 [cited 2024 Apr. 17];1(2):18-33. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/175062