1.
เรืองพุก ศ, ใจบาล ส, แซ่ตั้ง ณ. The suitability of the hot pack wrapped , Physiotherapy department , Hua Hin Hospital. HuaHin Med. J [Internet]. 2019 Feb. 28 [cited 2024 May 22];1(1):44-51. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/175014