1.
รัชดาพรรณาธิกุล เ, เพ็งสุก ศ. การจัดการเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของผู้สูงอายุในสังคมไทย. HuaHin Med. J [Internet]. 2019 Feb. 27 [cited 2024 Apr. 17];1(1):1-12. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/174985