สิงห์กาญจนโรจน์ เริงศักดิ์. “Outcome of Ultrasound-Guided Transthoracic Needle Lung Biopsy for Diagnosis Lung Cancer”. Hua Hin Medical Journal 2, no. 1 (May 3, 2022): 14–21. Accessed April 19, 2024. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/254308.